Tudományos tudatkutatás

Teremtés és tudat, I. rész – mi a Véda és a magasabb tudatállapotok?

Hiánypótló írást olvashatunk Szin Csaba tollából a Védákról, a Védikus Irodalomról és a magasabb tudatállapotokról. 

Alaptételként fogadjuk el a következőkben leírtakat. A teremtés egésze, beleértve az összes létrejöhető tapasztalattal az Abszolútumból származik, mely a puszta Létnek egy állapota. Az Abszolútum alaptermészetében egy mozdulat nélküli vibrálás, a tiszta intelligenciának a hullámzása. Így a teremtő, az Isten, nem egy személy, hanem a teremtés egésze mögött lá­tensen meghúzódó tiszta intelligencia, mely a teremtés folyamatában megjeleníti önmagát.

Ez a mozdulat nélküli vibrálás a megnyilvánulni törekvő hajlama által az ok-okozati törvé­nyeknek megfelelően megnyilvánul, létrejön az abszolútból a relatív, szubjektív természetet öltve Elmévé, objektív természetet öltve Világgá alakul. A Világban bármely objektivitásként tapasztalható dolog saját szemszögéből maga is szubjektum, természetében maga is Elme. A szubjektív a belső tapasztaló, a gondolkodó, más néven a szubjektum. Ez képezi az élet szub­jektív oldalát, ami nem más, mint az elmének a finomsága szerinti szintjei: ego, gondolatok, érzelmek. Az objektív aspektust pedig a test, érzékszervek és a környező világ képviselik. Ez az, amit a szubjektum tapasztal. Tehát a világnak létezik egy abszolút és egy relatív oldala, a relatív oldalnak pedig két aspektusa, a szubjektív és az objektív.

A kiváltó ok működésbe lendülése után kialakult, a szubjektív aspektust felvevő Elme első lépesekben még nem alkot formát, de saját vibrációja által létrejön a Gondolat. Ez a Gondolat nem azonos az általunk tudatosan érzékelt gondolattal, hiszen az átlag ember ezen szinteken abszolút nem tudatos még. Ezért megkülönböztetésül az egyiket nagy G-vel a másikat kis g-vel írjuk. Ezt a Gondolatot az átlag embernél nem tudatos gondolat kezdeményként, érzetként, foghatjuk fel. Ezután az Elme alacsonyabb vibráción kezd rezegni, a Gondolat formát vesz fel, kialakul a gondolat formátum, más néven az ötlet. A gondolatot felfoghatjuk a levegőnél ritkább anyagként is. Ezután az Elme még alacsonyabb vibráción kezd rezonálni, s a gondo­latokat beleérezzük az alacsonyabb megnyilvánulási formáiba, a gondolat érzéssé, érzelemmé alakul. Azt mondhatjuk, hogy a gondolat még meg nem nyilvánult érzelem, valamint azt, hogy az érzelem nem más, mint érzéssel kapcsolatos gondolat.

A szubjektív aspektussal egy időben, a megnyilvánulás objektív aspektusában a megnyil­vánulás különböző szintjein kibontja önmagát a fizikai világ, ahol a fizikai világ rezgés­szintjével azonos rezgésszinten működő érzékszerveink szolgáltatják az érzékelés alapján a megnyilvánulás legalacsonyabb rezgésszintjéről való érzéktapasztalatokat. Mind a szubjektív és mind pedig az objektív aspektusa a teremtésnek a megnyilvánulás egyre durvább szintjein jeleníti meg önmagát. A szubjektum, a megfigyelő tapasztalata az objektumról, a világ objektív aspektusáról alakítja ki a tudást. Ez a tudás az alapja a különböző tudatállapotoknak.

A jegyzetben a fent leírtakat, más néven a teremtés folyamatát fogjuk megmagyarázni, vala­mint a megnyilvánulás, a teremtés különböző szintjeinek, dimenzióinak a jellemzőit, tulajdon­ságait fogjuk megvizsgálni. Ezeknek a tudatunkban való tudatosítása után lehetőséget nyerünk a megnyilvánulás finomabb szintjeinek megértésére. Mivel az átlag ember figyelmét csak a fizikai világra fordítja, ezért tudata azonosul ezzel, s egyetlen valóságként csak ezt fogadja el, de a fentiek figyelmes, többszöri átolvasása után érthető hogy mi ezt csak rész igazságként fogadjuk el, hiszen a megnyilvánulás többi szintjének ismerete nélkül teljes igazságot nem kapunk, a világot nem ismerjük teljes terjedelmében.


II. fejezet

A 4 Véda és a Védikus Irodalom 36 kötetgyűjteménye 

A tudatunk szerkezetét, a teremtés szerkezetét, a teremtés folyamatát, az univerzumot össze­fogó és működtető törvényszerűségeket manapság számos könyvben magyarázzák, mely ma­gyarázatok a könyvet író személy érdeklődési körétől, tudásszintjétől, gyakorlati tapasztala­taitól és a megértésének mélységétől függenek.

Az elmúlt 40 évben az ezen ismeretekről szóló teljes tudást, Őszentsége Maharishi Mahes Yogi tárta fel nekünk, aki a Véda tudását Guru Devtől, a mesterétől kapta. Ezt a tudást Maharishi a 40 Véda (4 Véda és a Védikus Irodalom 36 különféle témába sorolható kötetei) alapján tárta fel nekünk, mely tudás Indiában a Védikus Családokban több ezer éven keresztül szájhagyomány útján terjedt.

Maharishi elmagyarázza, hogy a Véda önmagától létező és örökérvényű. A tiszta tudat hullám­zása. A Védikus Irodalomban a tiszta tudat neve Atma. A tiszta tudat, Atma a puszta létnek egy állapota, a puszta létezésnek egy megnyilvánulatlan valósága, mely határtalan és egyedülálló. Ez a minden lehetőségek teljessége, végtelen csend és végtelen dinamizmus, a határtalanság és a pont értékek teljes egésze. Ez egy önmagában teljes és önmagát irányító állapot. A teremtés bármely megnyilvánulása ebből emelkedik ki, és ebbe húzódik vissza. Maharishi feltárta, hogy a Véda a természeti törvények gyűjteménye. Feltárta az önmagában teljes Véda legyőzhetetlen felépítését, valamint a Véda önmagában létező kommentárját. El­ma­gyarázza, hogy a Véda és a Védikus Irodalom felépítése megegyezik minden Természeti törvény struktúrájával, melyek a teljes teremtés összes törvényének és megnyilvánulásának a forrásai. A Véda és a Védikus Irodalom felépítésének tökéletes rendje fejeződik ki az emberi fiziológia és a teljes univerzum felépítésének és működésének tökéletes rendjében. Amikor a Védakról és a Védikus Irodalom különböző aspektusairól beszélünk, akkor a megnyil­vá­nulatlan szintben rejlő megnyilvánulatlan minőségekről, erőkről beszélünk, melyek meg­nyilvánult minőségei fogják jellemezni a megnyilvánult szinteken munkálkodó erőket. A természetet irányító intelligencia, a természeti törvények 40 aspektusának (40 Véda) elemzésekor meg kell jegyezni, hogy minden egyes aspektus (minőség) tartalmazza magában az összes többi minőséget is.

A tudás a Védak magyarázata szerint 

A Négy Véda a Rk Véda, Sama Véda, Yajur Véda és Atharva Véda. A Védak eme négy as­pek­tu­sának elmélkedése közben megértést kaphatunk a különböző tudatállapotok alapjául szolgáló tudás fogalmáról.

A tudás (Samhita) úgy alakul ki, hogy a megismerő (Rishi) a megismerés folyamatában (Devata) ismereteket szerez a megismerendő dolgokról (Chhandas). Egy szójátékkal élve amiről tudatos a tudatunk azt tudjuk. A tudás határozza meg hogy milyen tudatállapotot mondhatunk magunkénak. Tudás hogy jön létre? Még egyszer érdemes átgondolni ezt a kérdést. A tudás úgy alakul ki, hogy a megismerő intelligencia, a szubjektív mivoltunk, a meg­ismerés folyamatában ismereteket szerez a megismerendő dolgokról, a világ objektív aspektusáról. Ha jobban megvizsgáljuk ezt a kijelentést, akkor rájövünk, hogy a megismerés a figyelemmel jár együtt. A magyar nyelv igen jól megmutatja ezt. A megfigyelő megfigyel a megfigyelés folyamatában. Valójában ez azt jelenti, hogy ahol a figyelem, ott a tudás. Amit a figyelmünkkel átfogunk, az alkotja azt az érdeklődési kört, ami a tudást kialakítja. Ez azt is jelenti, hogy először fel kell ébrednie bennünk a tudásszomjnak ahhoz, hogy a figyelmünket egyáltalán ráfordítsuk valamire, ami tudássá alakul. Létezésünk alapjában a tapasztalatszerzés körül forog. A megfigyelő, megfigyelés folyamata, megfigyelt, ugyanazt jelenti mint a tapasztaló, tapasztalás folyamata, tapasztalt. Az egyén, mint szubjektum, a tapasztaló intelli­gencia, a saját magától különállónak érzékelt világban, mint objektumban, mint a megta­pasztalni valóban egyfolytában tapasztalatokat szerez, megismer a tapasztalás folyamatában. Minél szélesebb kört fog át a tapasztalata, a tudása annál nagyobb.

A Rk Véda a tudás teljességét (Samhita) képviseli.

Rk Véda
Holisztikus (teljesség) minősége az intelligenciának
A csendben levő dinamizmusnak, a transzcendens tudatnak az ismerete.
A Rishi (megfigyelő), a Devata (megfigyelés folyamata), és a Chhandas (megfigyelt, megfigyelés tárgya) minőségek együttese (Samhita), a teljesség minősége.
A Rk Védából, mely a teremtés teljesség értékét (Samhita) képviseli, emelkedik ki a teremtés összes aspektusa. Az első stádiumban a Rk Véda felveszi a Rishi (megismerő), Devata (meg­ismerés folyamata), Chhandas (megismerés tárgya) minőségeket. Habár a Rk Véda nem más mint tiszta tudás, ezen értékek mint alapelvek már léteznek benne. Mikor azt mondjuk, hogy a tiszta tudás önmagára tudatos, máris három értéket különítünk el: a tiszta tudat tudatos, meg­figyeli saját magát (Rishi), a tudatosságban önmagára irányultságának folyamata (De­vata), az önmagára való tudatosság (Chhandas). A tiszta tudatban felébred a saját magára való tudatosság. Ugyanúgy ahogy az egy vezet a háromhoz, úgy vezet a három, a három egymásra hatása és ezen kölcsönhatásokból származó egyéb aspektusok által az örökkön táguló lehetőségek végtelen számához.

Annak ellenére, hogy a különböző minőségek kölcsönhatásai aszimmetriát, torzítást okoznak, a tiszta tudat megnyilvánulatlan marad. Mégis ez a kiemel­ke­dés-visszaolvadás, ez a vibráció-mozdulatlanság, ez a dinamizmus-csend a megnyilvánulat­lanon belül egy struktúrát, szerkezeti felépítést eredményez. A szerkezeti felépítés az ered­ménye a szimmetria látszólagos megtörésének. Ezen folyamatokon keresztül válik a megnyil­vá­nulatlan intelligencia, a tiszta tudás, az Egyesített Mező megnyilvánulttá. Ez a kezdő lépése az abszolút tudatból a saját egyéni tudatunk, mint a szubjektív aspektus, és a tudatunkon kívül érzékelt világ, mint objektív aspektus kialakulásának, és a két aspektus közötti vizsgálódás, tapasztalatszerzés elindulásának.

A Rk Védának a Samhita (teljességet jelentő) minősége tehát a teremtés első stádiumában felveszi a Rishi (megfigyelő), Devata (megfigyelés folyamata), Chhandas (megfigyelt) minő­ségeket. Ezen minőségeket fejezi ki a Sama Véda, Yajur Véda, és Atharva Véda. 

A Sama Véda a megfigyelő minőségek összessége. Azon minőségek összessége, melyek Rishi értéket képviselnek, melyek a megfigyelő intelligenciával kapcsolatosak. A megnyil­vánulás folyamán ezen értékek fejezik ki azon intelligenciákat, melyek mint megfigyelő, tapasztaló, teremtő nyilvánulnak meg. Ezek a minőségek foglalják össze az élet szubjektív oldalát. 

A Yajur Véda azon minőségek összessége melyek Devata értéket képviselnek, melyek a megfigyelés folyamatával kapcsolatosak. A megnyilvánulás folyamán ezen minőségek meg­nyilvánulásai lesznek felelősek a teremtésért, a teremtés fenntartásáért és a teremtés felosz­latásáért. 

Az Atharva Véda azon minőségek összessége melyek Chhandas értéket képviselnek, melyek a megfigyelés tárgyával, a megfigyelttel, megismerttel kapcsolatosak. A megnyilvánult szin­teken ezen minőségek megnyilvánulásai eredményezik a megnyilvánulás sokféleségét. Ezek a minőségek foglalják össze az élet objektív oldalát.

Sama Véda
  
Yajur Véda
  
Atharva Véda
A megfigyelő intelligenciával kapcsolatos minőségek összessége.
A megnyilvánulás folyamán ezen értékek fejezik ki azon intelligenciákat, amelyek mint megfigyelő, tapasztaló, teremtő nyilvánulnak meg.
 
 
A megfigyelés folyamatával kapcsolatos minőségek összessége.
A megnyilvánulás folyamán ezen minőségek megnyilvánulásai lesznek felelősek a teremtésért, a teremtés fenntartásáért és a teremtés feloszlatásáért.
 
A megfigyelés tárgyával, a megfigyelttel, megismerttel kapcsolatos minőségek összessége.
A megnyilvánult szinteken ezen minőségek megnyilvánulásai eredményezik a megnyilvánulás sokféleségét.
 
 
A megnyilvánulás szintjein fejeződik ki az intelligencia megnyilvánulatlan, vagy éppen meg­nyilvánult mivoltában. A megnyilvánultságtól függően 4 szintet különböztethetünk meg:
  • A tiszta lét állapota, a természet, a teremtés szerkezetét és a teremtés folyamatát irányító erőknek transzcendens, megnyilvánulatlan szintje, a személytelen Önvalónk otthona. Ez a tiszta tudat szintje.
  • Az intuíció szintje, a megnyilvánulás finomabb szintje, az intellektus legfinomabb szintje
  • A gondolkodás szintje, a megnyilvánulás durvább szintje.
  • Az érzékszervi érzékelés szintje, a megnyilvánulás legdurvább szintje.
Vannak irodalmak, melyek a megnyilvánulás szintjeit dimenzióknak hívják. Más és más irodalmakban a megnyilvánulás szintjeinek más és más neveket adnak, de mindegyikben közös, hogy a szintek a megnyilvánulás finomsága szerint vannak csoportosítva. Egy másfajta csoportosítás szerint a következők a megnyilvánulás szintjei a finomtól a durvább szintek felé haladva:

1. Abszolút, amit helyenként Istenként említenek

2. Kauzális sík, ok-okozati sík
3. Mentális sík (5. dimenzió)
4. Asztrális sík (4. dimenzió)
5. Anyagi sík (1-3. dimenzió)

Az Abszolút az a Tiszta Lét állapota, az egyesített mező, a transzcendens, az Isten. A kauzális sík az ok-okozati törvények síkja, ahol a megnyilvánulást kiváltó ok működésbe lendül. A mentális síkon a megnyilvánulás eredményeként kialakul az elme, létrejönnek a gondolatok, s a gondolatformátumok egy mentális világot építenek fel. Az asztrális sík a megnyilvánulásnak a mentálisnál durvább szintje, ez az érzelmek szintje. E típusú csoportosításnak a hiányaként megemlíteném, hogy a mentális és asztrális síkot nem lehet tisztán elválasztani egymástól, hiszen alig van gondolat érzelem nélkül és alig van érzelem gondolat nélkül. Az anyagi sík pedig egyértelmű, az érzékszervekkel érzékelhető anyagi világot jelenti.

A Tiszta Tudatnak a megnyilvánulása folyamán a következő objektív megjelenéseivel talál­koz­hatunk: 

1. egyesített mező
2. anyagi mezők és kényszerítő mezők (a kényszerítő mezők: elektromágnesesség, gyenge és erős vonzás, gravitáció; pl. az alacsony rezgésű elektromágneses mező az elektromos áram, a magas rezgésű elektromágneses mező a fény)
3. elemi részecskék
4. atomok
5. molekulák
6. DNS
7. sejtek
8. szövetek, szervek
9. egyén
10. társadalom
11. bolygók, csillagok
12. naprendszerek
13. galaxisok
14. univerzum

Ha jobban belegondolunk, akkor a megnyilvánulás különböző megjelenéseivel foglalkoznak a jelenleg ismeretes tudományágak is. A bolygókkal, naprendszerekkel, galaxisokkal foglal­kozik a csillagászat. Az egyénnel és társadalommal foglalkoznak a társadalomtudományok alatt értendő ágak. A molekulákkal, DNS-el, sejtekkel, szövetekkel, szervekkel foglalkozik a biológia. Az elemi részecskékkel és az atomokkal foglalkozik a kémia és a különböző erők­kel, valamint a különböző mezőkkel foglalkozik a fizika. Egyelőre a tudomány hivata­losan még nem ismerte el a megnyilvánulások alapjánál lévő közös mezőt, az egyesített mezőt, de hamarosan ez is be fog következni.

Mint ahogy láttuk, a Tiszta Tudat az, ami megnyilvánul a megnyilvánulás különböző szint­je­in, mint elektromosság, mágnesesség, atomok, sejtek, bármilyen anyagi megjelenés, társadalom, stb… Vizsgáljuk meg ezeket a következő táblázat alapján a számok tükrében is.

név
számok
méret
  
megjegyzés
egyesített mező
1 egyesített mező létezik
10-35m
a természeti törvények megnyilvánulatlan otthona
kényszerítő és anyagi mezők
4 kényszerítő mező
24 anyagi mező létezik
10-18-10-31m
az egyesített mező első relatív megnyilvánulásai
elemi részecskék
24 fermi elemi részecske plusz a bosonikus részecskék
10-18-10-31m
rezgő részecskék, a legkisebb vibráló megnyilvánulások
atomok
egy atomban az elemi részecskék száma pár százig mehet
10-10m
elemi részecskék szabályos gyűjteménye
molekulák
egy makromolekulában pár ezer atom lehet
10-9m
atomok szabályos gyűjteménye
DNS
a DNS-ben pár százmillió molekula van
2×10-9m
molekulák szabályos gyűjteménye
sejtek
24 DNS van egy sejtben
10-5m
komplex molekulák szabályos gyűjteménye, a sejt általában tartalmazza az organizmus DNS-ét
szövetek, szervek
több milliárd sejt van a szövetekben, szervekben
10-1m
sejtek szabályos gyűjteménye
egyén
40-50 szövet és szerv van egy emberi testben
100m
szövetek, szervek szabályos gyűjteménye
társadalom
több mint 5 milliárd ember él a földön
104m
a társadalom egyénekből áll
bolygók, csillagok
több száz társadalom van a földön
Nap: 109m
Föld: 107m
a földön társadalmak vannak
naprendszerek
a naprendszerünkben 1 Nap és 9 bolygó van
1012m
csillagok és bolygók bizonyos rendezettség szerinti gyűjteménye
galaxisok
106-1013 csillag van egy galaxisban
1021m
csillagok és naprendszerek bizonyos rendezettség szerinti gyűjteménye
univerzum
1011 galaxis van a megfigyelhető univerzumban
1027m
az univerzum és minden ami benne található, a legkisebb­től a legnagyobbig, az egyesített mezőn belül csírában már megtalálható

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*