Tudományos tudatkutatás

Minden meditáció egyforma? A Mindfulness, a Tibeti Buddhizmus és a TM

Dr. Fred Travis
Dr. Fred Travis agykutató

Az alábbiakban Dr. Fred Travis agykutató (a Center of Brain, Consciousness, and Cognition igazgatója) előadását adjuk közre, amit 2006. áprilisában tartott az Amerikai Egyesült Államokban, Tucsonban a „Tudat Tudománya” nevű konferencián. E konferencián a különféle meditációs módszereket vizsgáló kutatók vettek részt.

Az előadás gondolata egy tudományos dolgozat áttekintése során született meg bennem, mely a „Mindfulness” (tudatos jelenlét) meditáció alkalmazására nyújtandó pénzadomány alátámasztására készült végső stádiumban lévő rákbetegek fájdalomkezelésében. A dokumentumban a szerző 60 kutatási eredményt tüntetett fel hivatkozásul a Mindfulness meditáció előnyeire, csakhogy az idézett tanulmányok 60%-a Transzcendentális Meditációt vizsgálta mint meditációs módszert.

Szándékos lett volna a szerző részéről ez a tudományos pontatlanság?

Nem hiszem.

Sokan úgy vélik, hogy egyforma minden meditáció. Ebből ered az a gyakori nézet, hogy az egyik meditációs hagyomány eredményei általánosíthatók bármely más meditációs gyakorlatra.

No de valóban egyforma volna minden meditáció?

A válasz tömören: nem. Ahogy látni fogjuk, a különféle meditációk jelentősen eltérnek a gyakorlás módjában, neurális aktivitási mintázatokban, EEG-mintákban és persze hatásaikban és előnyökben is.

Lássuk a választ egy kicsit részletesebben.

Szeretném először is a figyelmükbe ajánlani Jonathan Shear könyvét, melyben részletesen elemez 10 meditációs gyakorlatot, áttekintve azok folyamatát, tartalmát, tárgyát, hitvilágát és célját. Az író a kolostorok apátjait és az ásramok vezetőit kérte fel, fejtsék ki személyesen módszereiket.

A gyakorlás közben megfigyelhető agyi mintázatok alapján hármat szeretnék bemutatni az utóbbi meditációs hagyományok közül. A „Feltétlen szeretet kedvesség és együttérzés” tibeti buddhista gyakorlatát, a Mindfulness meditációt és a TM-et. Azért éppen az utóbbiakat, mivel ezekről mind rendelkezésünkre állnak az agyi aktivitási és EEG-mintázatokra vonatkozó kutatások.

Az agyi mintázatok nyelve, átível kulturális különbségeken, világnézeteken és azokon az erős érzelmi töltettel megfogalmazott kifejezéseken, melyek egyébként megnehezítik a különféle meditációs gyakorlatok objektív vizsgálatát.

Lássuk tehát ezeket a gyakorlatokat közelebbről.

Ez utóbbi meditációs módszerek mindenekelőtt egyértelműen különböznek a gyakorlás mikéntjében. A tibeti buddhista hagyomány általános meghatározása szerint a meditáció „a meditációban tapasztalt tárgyak valóságának  tudatos felszámolása,  továbbá az olyan érzéseket, mint a  tiszta együttérzést, szerető gyöngédséget  valamint az én-nélküliséget kifejlesztő gyakorlatok összessége.” Mindez a figyelem összpontosításával és az elme kontrolljával, tehát koncentrációval történik.

A Mindfulness meditációt Paul Grossman úgy írja le, mint szisztematikus módszert tapasztalatok pillanatról pillanatra való tudatosabb megélésére. A Mindfulness meditáció két gyakorlatot tartalmaz:

  • Csukott szemmel: a figyelem a légzésre irányul;
  • Nyitott szemmel: a test, az érzékelés és a környezet szenvedélymentes megfigyelése. Ez a meditációs módszer a figyelem szándékos ráirányításával jár a test ritmikus működésére, belső gondolatokra, érzetekre vagy külső tárgyakra.

A Transzcendentális Meditáció technikája az erőfeszítés-mentes transzcendálás folyamata.

Amikor ezt mondom, mindig támad némi fészkelődés a sorok között. A Psycholgical Bulletin részére tekintettem át egyszer egy cikket, mely a Transzcendentális Meditációt a koncentrációs technikák közé sorolta, mivel a gyakorlata mantrát tartalmaz.  A TM-ben valóan van mantra, de a mantrát az erőfeszítés-mentes transzcendáláshoz használja.

Vizsgáljuk meg most közelebbről az erőfeszítés-mentesség kérdését.

Állítsuk fel mint munkahipotézist, hogy a TM erőfesztítés-mentes, és alkossunk ebből egy ellenőrizhető állítást.  Nos, az egyik ilyen állítás: Ha a TM erőfeszítés-mentes,  akkor a transzcendálás gyakorlata könnyen elsajátítható.

A kutatás igazolja ezt a feltevést. A következő dián két dák EEG-je látható TM-gyakorlás közben. A diákok hasonló korúak, de különböző ideje gyakorolják a Transzcendentális Meditációt. A bal oldali EEG egy négy hónapja meditáló diáké, aki első éves a Maharishi Menedzsment Egyetemen. A jobb oldali egy tíz éves kora óta meditáló diák EEG-je, aki 8 éve gyakorolja a TM-et:

TM-agy1

Az ábra egy 16 elektródával készült EEG-t mutat. Felül láthatók a frontális részen elhelyezett elektródák görbéi, középen a fej középső részén rögzített elektródáké, alul pedig a fej hátsó részén lévő érzékelőké.

Látnak valamilyen különbséget? Nincs szemmel látható különbség, és statisztikai elemzések sem mutatnak eltérést. Az emberek gyorsan elsajátítják a TM-et. A TM-ben nincs kezdő/haladó szint.

Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a TM az elme természetes hajlamán alapszik.

Mi az elme természetes hajlama? Nem más, mint amit mindannyian tapasztalnak a jelen pillanatban is. Néhány kattintás után eljutottak erre az oldalra, és elmélyülten olvassák a szöveget, de figyelmük közben el-elvándorolt, ahogy meghallottak egy dallamot, vagy belépett a szobába valaki. Az elme természetes hajlama, hogy a nagyobb boldogság felé vándoroljon. Ez viszi a figyelmet a nap folyamán egyik tárgyról a másikra, és ezt használja fel a Transzcendentális Meditáció is arra, hogy a figyelmet a gyakorlat során befelé irányítsa.

Mivel a transzcendálás természetes, az idő során nem válunk jobb TM-gyakorlóvá, nem válunk jobbá abban, hogy a figyelmet az elme finomabb szintjeire vezessük – a kevésbé fókuszált mentális tevékenység szintjeire, ahol önmagunkban egyre átfogóbb tudatosságot nyerünk.

A TM rendszeres gyakorlásának hatásai a meditáció után, a mindennapi tevékenységben jelentkeznek.

Látják, mi történt? Ha a következő diára néznek, a kép a Transzcendentális Meditáció gyakorlásán kívül, nyitott szemmel ülő diákok EEG-jét mutatja:

TM-agy2

A tudatállapot és a Transzcendentális Meditáció gyakorlása közben jelentkező agyi elektromos mintázatok megjelentek a mindennapi tevékenység közben is. Ez a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásának értéke  – transzcendentális határtalanságot viszünk a mindennapi életbe.

A válasz tehát az első kérdésünkre: Igen, a különféle meditációk különféle módszereket használnak.

Most tekintsük át az egyes technikák gyakorlása közben az agyi tevékenység mintázatairól készült diagnosztikai megfigyeléseket.

Az agyi vérkeringés és anyagcsere-folyamatok közvetlenül nyomon követhetők a modern képalkotási módszerekkel — erős mágneses tér és rádióhullámok alkalmazásával az MRI során (Magnetic Resonance Imaging – mágneses rezonancia alapú képalkotás), illetve intravénásan befecskendezett radioaktív kontrasztanyagok által kibocsátott sugárzás mérésével, melyeket az aktivitással arányosan dolgoznak fel a különféle agyi területek: PET (Positron Emission Tomography, protonemissziós tomográfia).

Független laboratóriumok az egyes meditációs gyakorlatok során határozottan eltérő agyi aktivitási mintázatokról számolnak be.

A következő ábrán az agyi aktivitásban beálló változások figyelhetők meg a „feltétlen szerető gyöngédség és együttérzés” tibeti buddhista gyakorlata közben:

TM-agy3

Eszerint nőtt az aktivitás az agy frontális részében, mely akkor működik erőteljesebben, ha a figyelmünket egy határozott feladatra irányítjuk, illetve a talamuszban, mely az agytevékenység szabályozásában tölt be fontos szerepet.

Richie Davidson emellett arról számol be, hogy szemben a „feltétlen szerető gyöngédség és együttérzés” kezdő meditálóival, a gyakorlott tibeti buddhistáknál gyakorlás közben fokozott aktivitás jelentkezik a bal frontális lebenyben. A bal prefrontális területek a pozitív érzelmekkel, önkontrollal és vérmérséklettel függenek össze.

A Mindfulness meditációra vonatkozóan az agyi aktivitásról nem találtam olyan publikált felvételeket, melyek a meditáció gyakorlása közben készültek, közöl viszont Lazar néhány felvételt, melyek gyakorlott Mindfulness meditálók agyi aktivitását mutatja csukott szemmel való pihenés közben, összevetve nem-meditálók kontrollfelvételeivel.

A következő ábrán lévő agykérgi felvételről leolvasható, hogy megnőtt a szürkeállomány tömege, és gyarapodott az idegkapcsolatok száma az érzékelésben szerepet játszó területeken: a jobb oldali szigetben, (un. insula, az ízleléssel kapcsolatos, és az érzelmi folyamatokkal összefüggő agykérgi terület), a jobb oldali fali lebenyben (tapintás), és a jobb oldali halántéklebenyben (hallás):

TM-agy4

Az agykéreg megvastagodásából ezeken a területeken arra lehet következtetni, hogy ezek az agyi területek a Mindfulness meditációban fontos szerepet kapnak.

Agyi idegtevékenység mintái a fentiektől jelentős eltérést mutatnak a Transzcendentális Meditáció gyakorlása során.

Megfigyelhető, hogy a TM gyakorlása közben aktívabbak a frontális és fali lebeny figyelemmel kapcsolatos részei, és kevésbé aktívak a talamusz (érzékelő idegpályák átfutási helye) és a törzsdúcok (észlelési folyamat és viselkedés):

TM-agy5

Ez az éber pihenés agyi aktivitási mintája – a tiszta éberségé, mely megnövekedett figyelmet jelent mély mentális és csend és fiziológiai pihenés közben.

Ahogy az agyi képalkotással készült felvételek, úgy az EEG-görbék is eltérnek a három meditációs gyakorlatnál.

A következő ábrát Lutz 2004-ben a National Academy of Science-ben megjelent cikkéből vettük.

A „feltétlen szerető gyöngédség és együttérzés” gyakorlása során a legtöbb elektródán magas amplitudójú 40Hz-es frekvenciát mértek, amellett erős 40Hz-es  fázisszinkront a homlok- és fali lebeny között:

TM-agy6

A 40Hz erős összpontosítást jelent, mint például amikor tenisz közben szervafogadásra készülünk úgy, hogy az ellenfélnek három meccslabdája van.

Kutatások igazolják, hogy az összetett emlékezési folyamatokat magasabb frekvenciájú, 40Hz-es EEG-hullámok kísérnek, mint az egyszerű emlékezést. A 40 Hz arra utal, hogy az alany az emlék részleteit idézi fel.

A következő ábra Davidson 2003-ban  a Psychosomatic Medicine-ben megjelent cikkéből való. Davidson tanulmányának  összefoglalásában kiemeli, hogy fokozott aktivitást mért a bal oldali fali lebenyben, melyet korábban a hatáselmélet „pozitív hatás”  minőségével hoztak összefüggésbe. A bal homloklebenyi aktivitás az érzelmi boldogsággal kapcsolható össze:

TM-agy7

Ahogy azonban a tanulmány ugyancsak beszámol róla, szintén jelentős aktivitást mértek a motoros rendszerben (C3/C4), egészen pontosan az agynak a jobb kezet mozgató részében.

Újabb kísérletek szükségesen ahhoz, hogy kiderüljön, a motoros rendszer, vagy a pozitív hatással összefüggő frontális területek aktiválódtak-e valójában.

Végül lássuk egy Transzcendentális Meditáció gyakorlása közben mérhető EEG-mintát.

A kép egy 32 elektródával készült felvételt mutat. A kép felső részén látható az agy bal elülső részének, az alul pedig a jobb elülső részének elektromos aktivitása:

TM-agy8

Figyeljük meg, mennyire együtt mozognak az egyes elektródapárok jelei. Ezt hívják koherenciának. A koherencia azt jelenti, hogy az agy két része kommunikál egymással – funkcionálisan össze vannak kötve.

A Transzcendentális Meditáció gyakorlása közben globális koherencia tapasztalható – erős kétoldali frontális koherencia, és erős koherencia a homlok- és fali lebenyi figyelmi hálók között.

Mindez arra utal, hogy az agy, mint egész aktívabb, éberebb. A TM gyakorlása közben mért globális koherencia erősen különbözik a más meditációs gyakorlatok során megfigyelt lokalizált agytevékenységtől.

Egyes kutatók az alfa EEG-hullámokat úgy modellezik, mint a magasabb frekvenciák vivőhullámait. Eszerint a 10 Hz-es alfa hullámok fázisával időben zárnak az ingerek feldolgozásával  összefüggésbe hozható 20 Hz-es béta-hullámok, illetve az észlelési folyamatokkal társított 40 Hz-es gamma hullámok.

Minél koherensebb a vivő funkciót betöltő alfa hullám, annál hatékonyabb az ember reakciója – jobb teljesítményt ér el térbeli tájékozódást és memóriát igénylő feladatokban illetve a kreativitást és összetett reakcióidőt mérő tesztekben.

Más meditációs gyakorlatoknál nem számoltak be hasonló frontális alfa-koherenciáról.

A három meditációnál tehát három különböző agyi aktivitási mintát láthatunk.

Az adatokat elemezve az a gondolatom támadt, hogy szerencsés volna, ha a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó kutatók megegyeznének a fiziológiai vizsgálatok egységes rendszerében, és ezeket a vizsgálatokat elvégeznék az általuk vizsgált személyeken. Így ez alapján az objektív fiziológiai profil alapján könnyebb volna egymással összevetni az egyes meditációs technikákat.

A Transzcendentális Meditációval kapcsolatban éves követéses elemzést végeztem úgy, hogy a koherencia-vizsgálatot kiegészítettem a kétoldali szimmetria mérésével és a 40 Hz-es tartományban végzett elemzésekkel csukott szemmel való pihenés, TM-gyakorlás és számítógépes feladatok végzése közben.

A 40 Hz-es amplitudóban nem volt mérhető számottevő változás az 1 éves TM-gyakorlás folyamán:

TM-agy9

Az 1 éves TM-gyakorlás során szintén nem volt mérhető szignifikáns változás a frontális kétoldali aszimmetriát illetően:

TM-agy10

Az egy éves TM-gyakorlás folyamán jelentős változások voltak viszont kimutathatók a frontális koherenciában. A TM-gyakorlás ideje alatt mért a frontális koherencia két hónap elteltével magas szintre emelkedett, és ugyanezt a magas szintet tartotta 6 hónapos, majd 12 hónapos gyakorlás után. Ez alátámasztja a technika erőfeszítés-mentes voltára vonatkozó korábbi megállapításunkat:

TM-agy11

Ahogy szintén említettem, a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásának hosszú távú hatási a mindennapos tevékenységben jelentkeznek. Az adatokban az EEG-koherencia tesztről-tesztre emelkedett a számítógépes feladatok végzése közben a két követéses vizsgálat során.

Következtetésként megállapíthatjuk, hogy a különféle meditációs technikák határozottan különböznek mind a gyakorlatot, az agyi vérkeringési minták, agyi anyagcsereszintek, és EEG-minták tekintetében. Ugyancsak eltérnek a mért hatásokban is. A tudományos közösségnek nincs alapja arra, hogy az egyik meditáció hatásait és előnyeit általánosítva egy másik meditációra vonatkoztassa.

Szeretném a gondolataimat egy felhívással zárni a meditációs technikával foglalkozó kutatók számára. Állapodjunk meg a vizsgálatok egységes rendszerében, és végezzük el ezeket a vizsgálatokat az adott technikát gyakorló meditálókon. Mindez objektív pszichológiai profilt adna a kezünkbe ahhoz, hogy a meditációs hagyományokról tudományos eszmecserét folytathassunk.

Dr. Fred Travis


A Transzcendentális Meditáció erőfeszítés-mentes módszerével két díjmentes előadás keretében lehet megismerkedni, az előadások időpontjáról, helyszínéről a tm-tanfolyam.hu címen lehet érdeklődni.

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*