Csillagvizsgáló

A tudat kiteljesedését szolgáló ősi védikus eljárás, mely a látást és az elmét a mindenséget tökéletes összhangban működtető matematikai pontosság és rendezettség felé fordítja.

“Hozd összhangba tudatodat a kozmoszban megnyilvánuló intelligenciával, tested működését a mindenség testének működésével, tudatodat pedig tedd állandóan fejlődővé, mint amilyen az örökké táguló univerzum.”– Maharishi

A Maharishi Védikus Csillagvizsgálót sok-sok évi kutatómunka és tervezés után, Maharishi Mahesh Yogi közvetlen irányításával fejlesztették ki. Alapjául a Transzcendentális Meditáció során a belső kozmoszban – a határtalan tudatosságban, a Transzcendentális Tudatban – tett utazások szolgáltak; valamint azok az utazások, melyek célja az Indiában található ősi obszervatóriumok felkeresése és tanulmányozása volt. Ez az újjáélesztett ősi védikus módszer szemléletünket a kozmikus színjáték rendje felé fordítja, bárhol is legyünk a Földön. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló lehetővé teszi számunkra, hogy a természet intelligenciájának jótéteményeit élvezhessük: a Természet minden törvényével összhangban élt életet, azt, hogy mindennapjainkat a Természeti Törvény támogassa.

Az asztal tetejére helyezhető Maharishi Védikus Csillagvizsgáló szemlélése hatást gyakorol a szemlélő testére és tudatára. Úgy tartják, hogy egyszerűen csak azáltal, hogy szemléljük ezeket az eszközöket, melyek formájukban a csillagvilág rendezett mozgását tükrözik, testünk és tudatosságunk egyensúlyi állapotba kerül. Ennek az egyensúlyt teremtő hatásnak az a magyarázata, hogy az a dinamizmus, ami a testet, a naprendszert és az egész mindenséget felépíti, egy és ugyanaz. Ez van jelen a Maharishi Védikus Csillagvizsgáló eszközeinek formájában, mely az égi mozgásokat tükrözi. Mivel a kozmosz teste egy állandóan fejlődő szervezet, az ezzel összhangba kerülő emberi szervezet is hasonló tulajdonságot nyer: A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló ártatlan szemlélésével az emberi test belső intelligenciája spontán módon egyre nagyobb összhangba kerül a mindenséget felépítő kozmikus struktúrával. Ezáltal pedig az ember egyéni intelligenciája – minden erőfeszítés nélkül – összhangba kerül a Természeti Törvény fejlődést támogató áramával, és élete spontán módon a nagyobb egyensúly és boldogság irányába tart.

Amikor a Maharishi Védikus Csillagvizsgálót használjuk, a tulajdonképpeni szemlélés a fontos, nem pedig a látvány intellektuális megértése. Az Csillagvizsgáló nem a csillagok helyzetének megfigyelése alapján épült. A csillagvilág emléke bennünk él, mélyen DNS-ünkbe ágyazódva. Az univerzum felépítését kormányzó törvények vezérlik a DNS-ünk és az egész testünk felépítését is. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló ártatlan szemlélete a látás szervén keresztül eleveníti fel bennünk ezt az emléket, mely lehetővé teszi a szervezet számára, hogy a Természeti Törvénnyel nagyobb összhangban működjön. Ennek eredménye a szervezet működésében létrejövő nagyobb egyensúly: az egye szilárdabb és tökéletesebb egészség.

Ismerjük meg az élet külső valóságát a tiszta tudat belső valóságán keresztül – ez a Védák szerint az élet feladata. Ha tudatosságunkat megnyitjuk a tiszta tudat belső értéke felé, lehetségessé válik, hogy megismerjük a külső világ működésének alapelveit. Az ember a saját tudatában képes az örökké táguló univerzum csodájának mélyére hatolni: saját Önvalóján keresztül bármit megismerhet. Akár az egész mindenséget megismerheti, hiszen az egész kozmosz az önviszonyuló tudat kifejeződése. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló a megfigyelés eszközéül szolgál, elősegítve azt a célt, hogy az élet külső értékeit összhangba hozzuk a tiszta tudat belső értékével, és hogy spontán módon egy új tudatosságra ébredjünk. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló célja az, hogy egyensúlyt teremtsen bennünk, és hogy a megvilágosodás magaslatára emelkedjünk.

A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló olyan eszközök gyűjteménye, melyek lehetővé teszik, hogy megfigyelhessük a Mindenségben megjelenő Természeti Törvényt, és amelyek csöndesen összhangba hozzák az egyén tudatát a Természeti Törvény fejlődést támogató áramával.”– Maharishi Mahesh Yogi

Minden kozmikus esemény befolyással bír az egyén fiziológiájára. Ha összhangban akarunk élni az összes ilyen hatással, akkor a Természeti Törvény teljes szervező erejét használnunk kell az összes természeti törvény támogatásának elnyeréséhez. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló célja az egészség létrehozása azzal, hogy összhangba hozza az egyén és a Kozmosz fiziológiáját. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló mérőeszközeit pontosan úgy alkották meg, ahogy a Tudat kifejezi önmagát mind a galaktikus Világegyetemben, mind pedig a fiziológiában. A mérőeszközök – melyek formájukkal a csillagok világának pontos mozgásait tükrözik – puszta megfigyelésével egyensúlyba kerülünk. Az egyensúly kialakulása azért jön létre, mert a fiziológiát létrehozó dinamika, a Naprendszer és a Világegyetem egy és ugyanaz. Ezek a teremtő mechanizmusok jelen vannak az égi mozgások tükröződésében, melyeket a Maharishi Védikus Csillagvizsgáló Jantrái (eszközei) képviselnek.

Maharishi Védikus Tudománya alapján érthetővé válik, hogy mindegyik Jantra a test egy meghatározott részére fejti ki hatását. Mindenfajta mérési lehetőség, melyet a Maharishi Védikus Csillagvizsgáló Jantrái tükröznek és keltenek életre automatikusan szabályozza a fiziológia működését. Azt mondják, hogy szemlélve ezen teremtő dinamikák megjelenítését, az egyén fiziológiája és tudata egyensúlyba kerül a Természeti Törvény különböző ritmusaival és ciklusaival. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló látványától a test belső intelligenciája spontán módon nagyobb összhangba kerül a Világegyetem kozmikus szerkezetével. Ez az összhangba kerülés erőfeszítés mentesen ráhangolja az egyén intelligenciáját a Természeti Törvény fejlődést támogató impulzusával. Az egyén élete ily módon természetesen átveszi a Világegyetemben mindenütt jelenlévő azon minőségét, hogy fejlődjön. Ezzel az összhangba kerüléssel az egyén saját életében is megtapasztalja a természeti törvények által kifejtett jótékony hatásokat: a fiziológia kiegyensúlyozottabbá válik, és az élet egyre nagyobb összhangba kerül az összes természeti törvénnyel. Az élet automatikusan az egyre nagyobb egyensúly és boldogság irányába mozog. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló esetében valójában a MEGFIGYELÉS, és nem az intellektuális elemzés a fontos. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló segítségével az egész Világegyetem a szobánkba költözik, és az élet belső lényege és külső megnyilvánulásai összhangba kerülnek. Hozzászokva a csillagok mozgásához, felélesztjük önmagunkban a Világegyetem Alkotmányának emlékét. A csillagok világának emléke ott nyugszik mélyen a DNS-ben. Azok a törvények, amelyek a Világegyetem fiziológiáját alakítják, egyben meghatározzák a DNS-t és az emberi testet is. Ez az emlék felélénkíti a testet, hogy az nagyobb összhangban működjék együtt a Természeti Törvénnyel. Ezen emlék felelevenítésének eredménye a fiziológia nagyobb egyensúlya, valamint a tökéletes egészség mélyebb alapjának létrejötte.

HAGYOMÁNYOS HASZNÁLAT ÉS LEÍRÁS – A Digansza Jantra a Napot, a bolygókat és a csillagokat kapcsolja össze a megfigyelő horizontjával. Ez a mérőeszköz két koncentrikus körfalból áll a közepükön elhelyezkedő megfigyelővel. A körfalak a megfigyelő horizontját ábrázolják. Észak-Dél és Kelet-Nyugati irányban kifeszített huzalok keresztezik a központi megfigyelő helyet. Az egymásra merőlegesen kifeszített huzalok árnyéka a körgyűrűk belsejébe esik, és a központi megfigyelőhöz erősített mérő rudat úgy mozgatják, hogy az metssze az árnyékot. Az a hely, ahol a rúd áthalad a körfalak felosztással rendelkező felszínén, jelzi a Nap „azimutját”.

A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló tekintetében központi szerepet játszik a Rik Védát – a Világegyetem Alkotmánya, a Természeti Törvény teljes körű kifejeződése – létrehozó dinamikák megjelenítése. A Rik Véda szerkezetének formája tökéletesen tükrözi a Világegyetem alapját képező rendet (1). Minden egyes kis csík minden gyűrű tetején a Rik Véda egy „Szuktájának” (vagy „versszakának”) felel meg. Az első és a tizedik Mandala egyenként 192 Szuktája a középső, nagy körön kerül bemutatásra. Az első Mandala Szuktáit a fehér csíkok jelképezik, míg a tizedikét a rózsaszínűek. A tizedik Mandala Szuktái az első Mandala Szuktái közti helyet töltik ki. Ez azt jelképezi, hogy a Rik Véda első és tizedik Mandalája egymásnak kölcsönösen megfelel. Az első és a tizedik Mandala külsején található gyűrűk jelképezik a másodiktól a kilencedikig a Mandalákat, kezdve a legkisebb gyűrűvel Dél-Keleten, majd tovább az óramutató járásával megegyezően. Az első és tizedik Mandala központi gyűrűjében találjuk a 27 „Naksatrának” (vagy „csillaghalmaznak”), a Zodiákus 12 „Rasijának” (vagy jegyének) és a 9 „Grahának” (vagy bolygónak) a nevét. Ez az elrendezés azt mutatja, hogy a Világegyetemet és a Rik Védát létrehozó dinamikák egy és ugyanazok ill., hogy az égbolt egy adott részéhez tartozó bolygó vagy csillag összeköttetésben van a Rik Véda egy meghatározott szakaszával. Azzal, hogy látjuk a Véda szerkezetét, a Véda valósága megélénkül mind a tudatosságunkban, mind pedig a fiziológiánkban. Ez a megelevenedés egyensúlyba hozza a Tiszta Tudat belső értékét a saját megnyilvánult értékeivel – a fiziológiával és a Világegyetemmel. Az egyén fiziológiája összhangba kerül a Kozmikus Fiziológiával; ugyanígy az egyén tudata összeköttetésbe kerül a Kozmikus Tudattal. A „mérési elmélet” azt mondja, hogy a mérés révén hatást fejtünk ki a mérés tárgyára. Ugyanezt az alapelvet alkalmazhatjuk a figyelemre is.

A figyelem éltre kelti azt a dolgot, amire ráirányul: amit megfigyelünk az „élővé” válik. Így Maharishi Védikus Tudománya azt tartja, hogy a Jantrák szemlélése harmóniát teremt köztünk és a rendezett fejlődésért felelős természeti törvények között. Az által, hogy a látáson keresztül a figyelem ráirányul a Maharishi Védikus Csillagvizsgálóra, az evolúciós folyamatok felélénkülnek. Ezzel egyidőben, az evolúciós folyamatok felerősödése révén, a fiziológiában semlegesítődnek a különböző károsító hatások. Bármilyen, az élettel ellentétes vagy a fejlődést hátráltató folyamat az egyén életében gyengülni vagy oldódni kezd. A Maharishi Védikus Csillagvizsgálóra a látás révén ráirányított figyelem egyensúlyt hoz létre, és természetes módon bármiféle, az egyén szervezetében létező egyensúlytalanság csökken. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló mind a 10 eszközének egyesével történő megfigyelésével 10-féle különböző egyensúlyteremtő hatás elevenedik meg a szervezetben. A csillagvizsgáló gyakorlati haszna abban van, hogy spontán módon segít a különböző egyensúly-hiányok kiküszöbölésében. Hogyan használjuk a Maharishi Védikus Csillagvizsgálót? A teljes körű jó hatások elnyeréséhez nem szükséges a csillagokat saját helyükön szemlélni, és az sem szükséges, hogy a napárnyék mozgását figyelemmel kísérjük. A Maharishi Védikus Csillagvizsgáló rendeltetésszerű használata abban áll, hogy naponta néhány percig ártatlanul szemléljük annak mérőeszközeit. Ez az ártatlan szemlélés lehetővé teszi az egyensúly kialakulását mind a tudatosságban, mind pedig a fiziológiában, ami összhangba hoz a világegyetem egészében működő természeti törvényekkel. A Maharishi Védikus Csillagvizsgálóban 10 mérőeszközt találunk, melyek a következő oldalakon kerülnek bemutatásra. Ezen eszközök hagyományos használati módjának bemutatása azért fontos, hogy szemléltessük, hogyan alakult ki mindegyik mérőeszköz formája és felépítése.

VÉDIKUS HATÁS – MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYÁNAK NÉZŐPONTJÁBÓL – Létezik egyfajta „iránytű” az agyban, ami a térbeli tájékozódásunkat teszi lehetővé, és ennek révén az érzékszerveink kapcsolatba kerülhetnek a nekik megfelelő tárgyakkal. Az idegrendszer neuronjai, főként a thalamuszban találhatók, különbözőképpen tüzelnek, attól függően, hogy milyen irányba fordulunk. Mindez kihatással van a tájékozódási képességünk és fiziológiánk működésére. Azt tarják, hogy ezen Jantra szemlélésével a neuronok tüzelése rendeződik az agyban mégpedig olyan módon, hogy az összes fiziológiai működés optimálissá válik. Ez a működés az egyensúly-zavar megelőzése és gyógyítása szempontjából nagyon fontos.

HAGYOMÁNYOS HASZNÁLAT ÉS LEÍRÁS – Ez a két, egymást kiegészítő mérőeszköz, mutatja a Nap és a csillagok óránkénti mozgását a Föld Nap körüli mozgásához viszonyítva. E kétmérőeszköz egy nyolcszögű idomban elhelyezkedő 2 félgömbből áll. A félgömbök az égi szférákat jelképezik.(1) Mindkettő tartalmaz nyitott és rögzített elemeket is: ahol az egyiknek nyitott eleme van, ott a másiknak rögzített eleme található. Így a két félgömb egymást kiegészíti, és óránként egymást váltva működnek. A mindkét félgömbön elhelyezett rögzített „ujjak” az ég egy egyórás metszetének felelnek meg. A félgömbök felső szegélye a horizontnak felel meg. Mindegyik közepe felett kifeszítve találhatók az egymást keresztező huzalok. A félgömbök alján egymást keresztező huzalok felett közvetlenül található a „zenit”-pont (2). Az egymást keresztező huzalok árnyéka mutatja a Nap helyét az égi szférák viszonylatában. Ezzel a mérőeszközzel meghatározható a „deklináció” (3), a magasság, az „azimut” (4), a Zodiákus felkelő jegye (5), a helyi meridiánon elhelyezkedő jegy (6), a téli és nyári napforduló, a tavaszi és őszi napéj-egyenlőség és a helyi – a Nap mozgásából számított – idő.

VÉDIKUS HATÁS – MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYÁNAK NÉZŐPONTJÁBÓL A Nap körül mozgó bolygórendszer, a Föld saját tengelye körüli forgása, valamint a Föld Nap körüli forgása mind hatással van az egyén fiziológiájára. Azzal, hogy ráirányítjuk a figyelmünket erre a két Jai Prakas Jantrára, a fiziológia azon részei, amelyek különösképpen kapcsolatban vannak a külvilágból érkező ezen hatásokkal éltre kelnek és javulnak.

  • Ez egy képzeletbeli, az égre kivetített kör, amely körülveszi a Földet, és a Föld középpontja és saját középpontja egybeesik.
  • Az égitesteket képzeletben erre a körre helyezik el abból a célból, hogy meghatározzák a Földhöz képesti helyzetüket.
  • Ez az ég azon pontja, amely közvetlenül a megfigyelő felett található.
  • A Föld egyenlítőjének síkjához képest Északi vagy Déli irányban elhelyezkedő égitest szögtávolsága. Szögmeghatározás a horizonttól a zenit pontig.
  • Tizenkét csillaghalmaz, amelyek egyenként 30 fokot foglal el a Zodiákusban. (Zodiákus: a Nap pályája körüli öv, amelyben minden bolygó a Nap körül kering.)
  • Egy képzeletbeli nagy kör amely áthalad az északi és a déli égi pólusokon közvetlenül a megfigyelő felett (zenit pont).
  • A Nap mozgása szerint számított idő eltér a sztenderd helyi időtől annak függvényében, hogy a megfigyelő az adott időzónán belül éppen hol található, alkalmaznak-e nyári időszámítást és a Föld távolsága (közelibb-e vagy távolibb) a Naptól, ami az ellipszis alakú pályájának következménye.
  • A Nap helyzete szerint számított „déli 12 óra” akkor van, amikor a Nap közvetlenül a fejünk felett található.

HAGYOMÁNYOS HASZNÁLATA ÉS LEÍRÁSA – Ez a mérőeszköz a helyi meridiánt és az égbolt adott irányú mozgását mutatja, és a Szamrat Jantra kiegészítő eszközeként szolgál. Két, egymással párhuzamosan elhelyezkedő, függőleges falból áll, amelyek Észak-Dél irányba mutatnak – a helyi meridiánnal párhuzamosan. A mérőeszköz keleti és nyugati oldalai két másik mérőeszközt tartalmaznak, amelyekkel a Nap magasságát határozhatjuk meg a Nap helyzete szerinti „déli 12- órakor” (amikor a Nap a legmagasabban áll az égbolton). Ahogy a nap közvetlenül a fejünk felett áthalad a meridiánon, a cövekek árnyékot vetnek a fal teljes hosszában. Azzal, hogy egyszerűen feljegyezzük, hogy az árnyék hol metszi a mérő-beosztásokat, megállapítható a Nap magassága. A belső üregben található mérőjelek fokról-fokra követik a Nap árnyékának mozgását, ahogy a Nap közelít, illetve távolodik a Nap helyzete szerinti delelő ponttól, valamint azt is jelzik, hogy melyik jegyben kel fel a Nap.

VÉDIKUS HATÁS – MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYÁNAK NÉZŐPONTJÁBÓL – Ezen mérőeszköz szemlélése összhangba hozza a thalamuszt (1) a nap 3 időszakával: horizontálisan a napkelte időszakával, függőlegesen a Nap szerinti deleléssel, amikor a Nap pontosan felettünk található, és újból vízszintesen a napnyugtával. A Nap helyzetének pontossága, melyeket az adott időszakok mutatnak, átitatja és megélénkíti a thalamuszt azáltal, hogy szemléljük a mérőeszközt. A mérőeszköz megfigyelésének folyamatáról azt mondják, hogy megszüntet vagy megakadályoz minden olyan hatást, amely beárnyékolja a thalamusz és kozmikus megfelelője – a Nap – közötti bármiféle közvetlen kapcsolatot. Az egyén kapcsolatát a Nappal – és annak életet tápláló értékével – még bensőségesebbé teszi.

HAGYOMÁNYOS HASZNÁLAT ÉS LEÍRÁS – Ez a mérőeszköz egy egyenlítői napóra, amely a Nap napi és éves mozgását mutatja. A mérőeszköz alapját egy háromszög alkotja (gnomon1), amely a helyi meridiánhoz képest észak-déli irányban áll, kvadránsokkal az egyik oldalán. A Gnomon teteje, a háromszög alapja, közvetlenül a sarkcsillagra és az égbolt szerinti északi sarkra mutat. A gnomon teteje párhuzamos a Föld tengelyével és a kvadránsok síkja pedig a földi egyenlítővel. A gnomon oldalain különleges vonalak találhatók, amelyek a napszöget jelzik a téli és a nyári napfordulónál, valamint a tavaszi és őszi napéjegyenlőség idején. Ezek a vonalak párhuzamosan futnak mindegyik kvadránson. A kvadránsokon 7 párhuzamos vonal található, ami a Zodiákus 12 jegyének felel meg. A mérőeszköz meghatározza mind a Nap helyzete szerint mért időt, mind pedig a Zodiákus azon jegyét, amelyben a Nap található éppen. Ezen kívül megadja a téli és nyári napfordulót, valamint a tavaszi és őszi napéjegyenlőséget is.

VÉDIKUS HATÁS – MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYÁNAK SZEMSZÖGÉBŐL – E Jantra szemlélése olyan hatást fejt ki a szervezetre, amely állandó viszonyítási pontot ad a fiziológiának, és ezzel lehetővé teszi, hogy pontosan megmérhessük azon hatás minőségét és nagyságát, amelyet a bolygók Nap körüli mozgása, valamint a Föld keringése idéz elő. A hatás mértéke a testre annak köszönhető, hogy a bolygók Nap körüli mozgásuk során közel vagy távol haladnak-e el a Föld mellett, míg a hatás minőségét a Föld saját tengelye körüli forgása (azaz a nappalok és az éjszakák ) váltakozása okozza. (1) Ez egy olyan mérőeszköz, amely arra szolgál, hogy árnyékot vessen.

HAGYOMÁNYOS HASZNÁLAT ÉS LEÍRÁS – Ez az mérőeszköz az egyenlítő síkjának és a Napnak az egyenlítő északi és déli felén történő mozgását mutatja. A Nadivalja Jantra 2 számlapból áll, amelyek párhuzamosak a Föld egyenlítőjével. Minden évben 6 hónapon keresztül a mérőeszköz egyik, majd a másik 6 hónap során a másik oldala aktív. Az egyik oldalt bevilágítja a Nap fénye, míg a másik oldal árnyékban marad ezzel jelezve, hogy a Nap éppen melyik féltekén tartózkodik. A napéjegyenlőség idején vált át az árnyék az egyik oldalról a másikra. A napéjegyenlőség idején mindkét oldalt bevilágítja a Nap. A szélesebb barázdált gyűrűk a Zodiákus azon jegyét mutatják, amiben a nap található. A belső gyűrűk a téli és a nyári napfordulónak felelnek meg. A cövek árnyéka a helyi, a Nap helyzete szerint mért időt mutatja, és az a kör, amire a cövek árnyéka esik jelzi azt a jegyet, amiben a Nap található. Ez a mérőeszköz meghatározza a nap szerint számított időt, a nap aszcendensét, valamint azt, hogy a Nap Északra vagy Délre található-e az Egyenlítőtől.

VÉDIKUS HATÁS – MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYÁNAK NÉZŐPONTJÁBÓL – E mérőeszköz megfigyelése semlegesít minden olyan hatást a Vata, Pitta vagy Kapha egyensúlyában az egyén pulzusában, amelyet a Föld Nap körüli keringése, ill. saját tengelye körüli forgása okoz (az évszakok és a napszakok hatása). Ezen befolyásoló hatások megszüntetése a pulzusban lehetővé teszi, hogy az Ayurvéda orvos nagyon pontosan érzékelhesse a pulzust, ami pedig elősegíti, hogy pontosan meghatározhassa a pulzusból a testben lévő egyensúlytalanságokat, amely alapján pontosabban határozhatja meg a gyógykészítmények felírását. E Jantra haszna a betegség-megelőzésben van.

HAGYOMÁNYOS HASZNÁLAT ÉS LEÍRÁS – E két egymást kiegészítő mérőeszköz a Nap mozgását mutatja az egyéni megfigyelő helyzetéhez képest. Mindenütt, ahol a Ram Jantrának szilárd részei vannak, a másiknak nyitott részei találhatók. Amíg az egyik mérőeszköz a központi megfigyelő teteje által vetett árnyékot mutatja, addig a másik mérőeszköz nem jelez árnyékot. E két mérőeszközt felváltva használják annak megfelelően, ahogy a Nap halad az égen. A központi megfigyelő alja a zenitet jelképezi, és a gyűrű a függőleges oszlopon a horizont vonalat mutatja. Az eszközök a Nap magasságát és azimutját jelzik. Meghatározva a központi megfigyelő árnyékának végét, a mérőeszköz belső felületén megkapjuk a Nap magasságára és azimutjára vonatkozó koordinátákat.

VÉDIKUS HATÁS – MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYÁNAKSM SZEMPONTJÁBÓL – A két Ram Jantra a mozgásban lévő teljességet ábrázolja: Purnamadah-Purnamidam. A mozgásban lévő teljesség hozza létre a test különböző részeit. A működésben lévő teljes értelem a teljes Természeti Törvényt jelenti, vagy más szóval a Természeti Törvény azon képességét, hogy élőbbé váljon, és hogy sajátos természeti törvények formájában jelenjen meg, melyek aztán a test szerkezetében öltenek formát. Mind minden megnyilvánult fiziológiai forma közös alapja – az értelem meg nem nyilvánult óceánja -, valamint a különböző fiziológiai formák megélénkülnek a Ram Jantra megfigyelése nyomán. A Ram Jantra használata egyesíti e 2 vonást – a megnyilvánultat és a meg nem nyilvánultat – valamint felélénkíti a meg nem nyilvánult átalakulását a megnyilvánultba. A Rám Jantrák szemlélése feléleszti a fiziológiában benne lévő teremtés ezen folyamatát, amelyben az Értelem kifejezi önmagát és különböző formákat ölt. E két Rám Jantra arra szolgál, hogy megérinthessük az Egység Tudat szintjét – a legfelsőbb valóság (amely egyszerre megnyilvánult és megnyilvánulatlan: kitöltött és üreges) feltárulkozásának csendes hatását.

HAGYOMÁNYOS HASZNÁLAT ÉS LEÍRÁS – E mérőeszközök az égbolt teljes szerkezetének és a csillagok Föld körüli mozgásának bemutatására szolgálnak. Csakra Jantra: kör alakú eszköz. Ez a mérőeszköz két oszlop között elhelyezkedő körgyűrűből áll. A körgyűrű a Föld tengelyével párhuzamosan forog a két oszlop között. A kör középpontjában felállított mozgatható rúd arra szolgál, hogy az égbolt kívánt pontjára mutasson. A mérőeszköz egy nagyobb példányában ez a mozgatható rúd egy távcső szerepét tölti be. A körgyűrűn bejelölték a deklinációs fokokat. A körgyűrű déli alapjánál elhelyezkedő tányérszerű alakzat az óraszögeket jelzi. Ha úgy mozgatjuk a körgyűrűt, hogy annak árnyéka egy egyenes vonallá váljon, akkor az időmérésre használható. A rudat úgy mozgatva, hogy abba a nap teljesen belesüssön és árnyéka a lehető legkisebb legyen, megállapítható a Nap deklinációja. (1) A Nap kelet – nyugati szöge, melyet a Földi elhelyezkedési pontunkból mérünk. A Nap helyzete szerinti dél akkor van, amikor a Nap közvetlenül a fejünk felett áll. A Nap helyzete szerinti idő eltér a sztenderd helyi időtől – az adott időzónában elfoglalt helyünktől, a nyári/téli időszámítástól és a Föld – Nap távolságtól függően. (Ellipszis alakú pályája miatta Föld néha közelebb, néha pedig távolabb van a naptól.)

Kapali Jantra: csésze alakú mérőeszköz. A Kapali Jantrák elhelyezkedése megegyezik a Csakra Jantrákéival. Két különálló csészeformájú részből állnak. A nyugati Kapali, amelynek közepén a megfigyelő torony helyezkedik el, egy rögzített csésze, amely az égbolt dőlésszögét jelképezi. A csésze felső szélén található vízszintes gyűrű a horizontnak felel meg. A csészén lévő vonalak az égbolthoz tartozó különböző koordináta-rendszernek felelnek meg. Ezzel meg lehet határozni a magasságot, az azimutot, a helyi Nap szerinti időt, a nyári és téli napfordulót, a tavaszi és az őszi napéjegyenlőséget, ill. a Zodiákus azon jegyét, amelyben éppen felkel a Nap. A keleti Kapali egy olyan szilárd csésze, amely az égboltot elforgatott helyzetben mutatja, amely a Nap 1 év alatt megtett teljes pályáját mutatja.

A KAPALI ÉS A CSAKRA JANTRÁK VÉDIKUS HATÁSA MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYA SZEMSZÖGÉBŐL – A Csakra és Kapali Jantrák szemlélése a Tiszta Tudat csendes megfigyelő értékét éleszti fel az egyéni tudatosság értékéből kiindulva. Nagyon természetes módon a Tiszta Tudat határtalan teljessége élesebben és még felfoghatóbban feleződik ki az egyén tudatosságában még akkor is, amikor a pont értéke is élő a tudatosságban. A csendet – a Tiszta Tudat mindentől elválasztott teljesség értékét – az aktivitásból lehet meghatározni. E Jantrák szemlélése az egyén tudatosságában a Tiszta Tudat megnyilvánulatlan, határtalan értékének csendes, szemlélő értékét hozza létre az aktivitással együtt. A Csakra Jantrák felélesztik a tiszta tudást az egyén tudatosságában, a Kapali Jantrák pedig annak szervező erejét. Az „Átma” (az Önvaló) a Véda specifikusságát ölti magára. A fiziológia tekintetében azt mondják, hogy a Csakra és a Kapali Jantrák az agykéreg tevékenységét serkentik, amely a tudatos tapasztalataink integrálását és egységes egésszé alakítását végzi.

HAGYOMÁNYOS HASZNÁLAT ÉS LEÍRÁS – E mérőeszközök a Nap mozgásának teljes tartományát és éves pályáját (1) határozzák meg a földi megfigyelő pozíciójához képest. Ez a remek megfigyelő eszköz egy rendkívül egyedülálló mérőeszközt – a Nijat Csakra Jantrát (egy rögzített, kör alakú mérőeszköz)- kombinálja 4 másik mérőeszközzel: a Szamrat Jantrával (egyenlítői napóra), a Daksinovritti Jantrával (egy meridiális, fal alakú mérőeszköz), a Kark Rasivalaja Jantrával (a Rák-jegy Jantra) és az Agra Jantrával (amplitúdó mérőeszköz). Az 1-es sz. mérőeszköz. Nijat Csakra Jantra – rögzített mérőeszköz. A Földön található 4 másik meridián kört mutatja. Négy félkörből áll, melyeket egy központi napórához erősítettek – kettőt a jobb oldalra, kettőt pedig a bal oldalra. A napórát úgy döntötték meg, hogy az egyenesen az égbolt északi sarkára mutasson.
Az a 4 hely, amelynek meridiánjait jelzi a Nijat Csakra Jantra 4, ill. 5 órára találhatók Keletre és Nyugatra a megfigyelési ponttól. A félkörök mindegyikén fokonkénti beosztás található, amelyek megadják a Nap deklinációját e 4 hely meridiánján, melyeket a félkörök egyesével jeleznek. A Nap árnyékának megfigyelésével (melyet a megfelelő cövek vet) ahogy áthalad mindegyik félkörön, a Nap deklinációja a Nap helyzete szerinti delelőn (amikor a helyi meridiánon halad át) minden egyes helyen meghatározható. (1) Egy képzeletbeni nagy kör az égbolton, amely a Nap Földről látott éves látszólagos pályáját jelképezi. 2-es sz. mérőeszköz: Szamrat Jantra – egy egyenlítői napóra.

Ez a mérőeszköz lényegében megegyezik azzal a Szamrat Jantrával, amely a csillagvizsgáló északi részén található. Ez a Szamarat Jantra csak abban különbözik attól, hogy a napórája nyitott és a Nijat Csakra Jantra a napóra közepén található. A nyugati oldalán a központi kvadránsból és a Misra Jantra keleti oldalának kvadránsából áll. A napóra révén a Nap kvadránsokra vetett árnyéka adja meg a helyi, a Nap helyzete szerinti időt. A napéjegyenlőség idején délben a Nap cövekre vetett árnyéka közvetlenül a napóra oldalára húzott egyenesre esik. 3-as számú mérőeszköz. Daksinovritti Jantra – egy meridiális, fal alakú mérőeszköz. Ez a mérőeszköz egy kisebb, némileg más változata annak, amelyik a csillagvizsgáló északnyugati részén található. Félkör alakú mérőskálából és a Misra Jantra mérőskálája keleti oldalának középpontjában elhelyezkedő cövekből áll. Ez a mérőskála a másik meridiális, fal alakú mérőeszközhöz képest elfordított helyzetben van. E mérőeszköz feladata délben a Nap magasságának meghatározása. 4-es számú mérőeszköz: Kark Rasivalja Jantra – Rák-jegy mérőeszköz. A Misra Jantra északi, megdöntött oldalán egy félkör alakú mérőskála található 180 fokig tartó beosztással. A Misra Jantra északi felének síkja, ahol ez a mérőskála található, párhuzamos az ekliptikával, amikor azt egy kicsit még jobban megdöntik Észak felé úgy, hogy a Rák jegy (Karka) csúcspontja a meridiánra kerül. A Nap egy adott időpontjában, a pöcök árnyékot fog vetni a mérő felületre ahogy a Nap fénye áthalad a mérőeszköz síkján. Akkor, amikor a Nap eléri azt a síkot, akkor a Rák-jegy közvetlenül a fejünk felett található, és a pöcök árnyéka megadja a Nap helyzetét az ekliptikán. 5-ös sz. mérőeszköz: Agra Jantra – amplitúdó mérő. Ez a mérőeszköz a Misra Jantra nyugati felén található. Három kvadránsból áll. Ez a mérőeszköz a tavaszi és őszi napéjegyenlőség, ill. a téli és nyári napforduló idején a delelő nap szögét mutatja.

A MISRA JANTRA VÉDIKUS HATÁSA MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYA SZEMSZÖGÉBŐL – A bolygók a Nap körül keringenek, és mindegyiknek megvan a megfelelője az emberi fiziológiában. A bolygók hatalmas kozmikus körben mozognak; a változás állandó és ezek miatt a mozgásban és a sebességben bekövetkező változások miatt a bolygók különböző hatásokat hoznak létre az emberi szervezetben. A Misra Jantra szemlélésének célja e különböző hatások területén egyensúlyt kialakítani mind a testet mind pedig az egyén tudatosságát illetően. A Misra Jantra szemlélése lehetővé teszi, hogy mérhessük az egyensúly fokát a határtalan teljesség belső értéke és a figyelem által kijelölt külső pontérték között. A Jantra megfigyelése az intellektuson, az elmén, az érzékszerveken és viselkedésen keresztül a felszínre hozza a belső intelligenciát, és a kozmikus viselkedés szintjére emeli azt. E Jantra szemlélése lehetővé teszi, hogy az egyén figyelme által kijelölt specifikus pont értéket a nem mozgó hatalmas űrhöz – a meg nem nyilvánult, határtalan valósághoz – viszonyítottan szemlélje. Ennek a hatása az lesz, hogy a Természeti Törvény felszíni megnyilvánulásai összeköttetésbe kerülnek annak finomabb, ill. akár a transzcendens értékeivel is – a meg nem nyilvánult teljessége így beleivódik a tudatosságba.