A Transzcendentális Meditáció Program gyakorlása és az orvosi ellátás igénybevétele közötti összefüggések

(Dr. David Orme-Johnson, a Maharishi Menedzsment Egyetem kutató pszichológusa 1987-ben a Psychosomatic Medicine c. orvosi szaklapban megjelent cikke alapján)

A tanulmány közel 2000, a Transzcendentális Meditációt (TM) rendszeresen gyakorló személy és egy biztosítótársaság kb. 600 000 ügyfelének adatait hasonlította össze abból a szempontból, hogy öt év alatt milyen mértékben vették igénybe az egészségbiztosítást. Az elõnyök, a díjkedvezmények, a társadalombiztosítási feltételek és a nemek szerinti megoszlás a TM-csoportban nagyon hasonlított a kontrollcsoportbelihez, ennek ellenére a TM-csoport minden területen kevesebb orvosi ellátást vett igénybe. Az 1000 fõre esõ kórházben töltött napok száma a különbözõ korcsoportokban kevesebb volt a kontrollcsoporthoz hasonlítva: 50,2%-kal a gyermekek esetében (0-13 év), 50,0%-kal a fiatal felnõttek esetében (19-39 év), és 69,4%-kal az idõsebbek esetében (40 év felett). Az 1000 fõre esõ orvosi vizitszám ugyanezen kategóriákban 46,8%-kal, 54,7%-kal, illetve 73,7%-kal volt kevesebb. öt másik, azonos méretû és foglalkozási megposzlású egészségbiztosítási csoporttal összehasonlítva a TM-csoportban 53,3%-kal kevesebb volt az 1000 fõre jutó kórházi betegfelvételszám és 44,4%-kal volt kevesebb az 1000 fõre esõ orvosi vizitszám. A TM-es csoport esetében az 1000 fõre esõ betegfelvételek száma alacsonyabb volt a normánál mind a 17 fõ betegség-kategóriában, pl.: -55,4% a jó- és rosszindulatú daganatok, -87,3% a szívbetegségek, -30,4% a fertõzõ betegségek, -30,6% a mentális rendellenességek és -87,8% az idegrendszeri betegségek esetében. A gyermekszülések száma a TM-es csoportban hasonló volt a kontrollcsoportéhoz.

Az Amerikai Közegészségügyi Szolgálat Betegség-ellenõrzõ Központjának becslése szerint a tíz vezetõ halálok okozta mortalitás fele a viselkedéshez és at életmódhoz kapcsolódik (1) 20 tanulmány áttekintése azt mutatja, hogy az alkoholfogyasztás és a kábítószer-föggõség kezelése vagy a mentális gyógykezelés általában véve csökkenti az orvosi kezelés igénybevételét (2). Habár egyik tanulmány sem használt randomizált klinikai próbákat, 13 tanulmány használt összehasonlítási csoportot, és kimutatta az orvosi kezelés igénybevételének 20%-os csökkenését a kezeltek csoportjában a kontrollcsoporthoz képest. Ezek a tanulmányok fõleg a járóbeteg pszichoterápiás kezelésre koncentráltak, és többnyire egészségvédõ szervezetek végezték el.

Jelen tanulmány statisztikai módszerekkel elemzi, hogy önként vállalkozók egy kb. kétezer fõs csoportja öt éven keresztül milyen mértékben vette igénybe az orvosi ellátást az egyik legnagyobb egészségbiztosítási társaságnál. A csoport tagjai résztvevõi voltak Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció programjának, amelyet kb. kétmillióan gyakorolnak a világon. A TM önmagában nem terápiás eljárás, hanem mindenkinek ajánlott önmegvalósítási módszer (5). Hét egymásra épülõ lépésben tanítják, amelyek tartalmazzák a bevezetõ és felkészítõ elõadásokat, személyes beszélgetést és személyre szabott útmutatásokat, a tapasztalatok igazolását és értékelését a meditáció elsõ három napja során (6, 6. old.). A Technikát Maharishi által képzett, erre felhatalmazott tanárok oktatják; a technikát így jellemzik: „erõfeszítés nélküli folyamat, amely segíti az elme lecsendesedését, míg az el nem éri legnyugodtabb állapotát” (6, 23. old.).

A TM-program a TM-technika rendszeres, 15-20 perces gyakorlásából áll, melyet naponta kétszer végeznek. Otthon gyakorolják vagy a munkahelyen, bárhol, ahol kényelmes. Nem szükséges hozzás semmiféle ekõkészület. Egy csendes hely a legmegfelelõbb, de jól gyakorolható olyan zajos helyeken is, mint a busz, a vonat vagy a repülõgép.
Pszichológiai kutatások mutatják, hogy a TM-technika az „éber nyugalom” állapotát hozza létre (7, 8). A nyugalmat a következõ mutatók jelzik: csökken a percenkénti légzésszám, a légzési hányados, a plazmalaktátszint; ugyancsak jelzésértékûek a bõrellenállás spontán válaszai, valamint a megnövekedett bõrellenállás azokhoz a nem meditáló kontrollalanyokhoz képest, akik csukott szemmel pihentek (7-9). Az éberséget és a belsõ tudatosságot az EEG alfa-hullámsáv intenzitásának és koherenciájának növekedése jelzi (10). Az elme legkevésbé izgatott állapotának szubjektív tapasztalata – melyet transzcendentális tudatnak is hívnak – szoros kapcsolatban van a légzés lassulásával és az EEG-koherencia növekedésével minden frekvencián. (11, 12).

Feltételezhetõ, hogy a TM-technika során tapasztalt éber nyugalmi állapot optimalizálja a test számtalan belsõ, öngyógyító mechanizmusát (9). A technika által a felgyülemlett fiziológiás kiegyensúlyozatlanságok normalizálódnak, és ez várhatóan segít fenntartani az egészséges állapotot. Számos randomizált, valamint más kísérleti módszereket alkalmazó tanulmány kimutatta, hogy a TM-program hatással van az alkoholfogyasztásra (13-15), a kábítószer-fogyasztásra (13, 14, 16, 17) és a dohányzásra (3, 14, 18), valamint a mentális egészségre (17, 19, 20).

Brooks és Scanaro (19) pélául véletlenszerûen választott ki 18 vietnámi veteránt, akik posztvietnámi alkalmazkodási problémákra kerestek választ a TM-pogram vagy pedig pszicoterápia segítségével. Három hónappal késõbb a pszichoterápiás csoporthoz képest a TM-es csoport jelentõs fejlõdést mutatott, melyet a következõ mutatók jeleztek: csökkent az érzelmi fásultság, az alkoholfogyasztás, az álmatlanság, a depresszió, a szorongás és a késleltetett stressz-szindróma erõssége; sõt, alkalmazotti státusuk is pozitívan változott. Ezenfelül a bõrellenállás habituációja erõs hangra adott válasz esetén (amely a sresszre történõ reakció egyik pszichológiai mércéje) gyorsabb volt a TM-es csoportban a gyakorlást követõen az azt megelõzõ teszthez képest, míg a pszichoterápiás csoportban nem figyeltek meg változást. Ez azt jelenti, hogy a meditálók gyorsabban épülnek fel a stresszbõl.

Szorongást és más érzelmi tényezõket vizsgáló 66 longitudinális és keresztmetszeti tanulmány metaanalízise – mely figyelembe vette a populációt, a kísérlet formáját, a kezelés idõtartamát, a követelmények jellegé, a díjfizetési módozatokat, a kísérletet végzõk attitûdjét, a publikáció fajtáját és a lemorzsolódást – azt találta, hogy a TM-program kétszer olyan hatékony, mint más meditációs vagy relaxációs technikák (20).

A „koherenciaérzék” egy olyan személyiségfaktor, amelyrõl kimutatták, hogy befolyásolja az egészséget. Úgy definiálható, mint az ingerek kognitív érzékelésének, az erõforrások megfelelõ felismerésének és a környezet emocionális érzékelésének képessége (21). Számos tanulmány jelzi, hogy a TM-program javítja ezen tényezõket. Egy vizsgálatban véletlenszerûen kiválasztottak 60 középiskolást, akik vagy a TM-technikát gyakorolták, vagy a TM-technikát és a KIT-et (Kreatív Intelligencia Tudománya: egy olyan tudomány, amely a természetes intelligenciával foglalkozik), vagy pedig csak a KIT-et; a másik 20 alany pedig kontrollcsoportként szolgált (22). 14 hét kísérleti idõszak után azok, akik a TM-technikát gyakorolták (KIT-tel vagy a nélkül) jelentõs fejlõdést mutattak a KIT-et önmagában végzõ csoporthoz, illetve a kontrollcsoporthoz képest a következõ terüteken: intelligencia (Ravan Progresszív Mátrixok), kreativitás, komplex és absztrakt helyzetek feldolgozása, vitalitás, újítási készség, önértékelés, tolerancia és szorongáskontroll.

A percepciós és kognitív képességek összehangoltságának egyik mutatója a „mezõfüggetlenség”, azaz a célinger kiszûrésének képessége a zajos héttérbõl. Az egyik kísérletben 40 alanyt választottak ki véletlenszerûen a TM-es vagy a kontrollcsoportba. Három hónapos kísérleti idõszak után a TM-es csoport szignifikáns fejlõdést mutatott a mezõfüggetlenség három indexét tekintve, amely a percepciós és a kognitív képességek fejlõdését jelzi. (23).

Egy másik tanulmány, ami a megnövekedett koherenciaérzékrõl számolt be, megerõsítette azt a hipotézist, hogy a TM-technika csökkenti a percepciós aktivitást habituációs mintáit, amelynek eredménye: 1. a sémák új információ szerzéséhez történõ hatékonyabb alkalmazása, 2. kevesebb zavaró mentális tevékenység a cselekvés során (24). A jelészlelés elemzése azt mutatta, hogy a két kontrollállapottal szemben (közönséges relaxáció vagy olvasás) a TM-technikának azonnali és tartós hatásai vannak az újfajta ingerek észlelésének javulására.

Ezek a vizsgálatok, amelyek az ADM-hatást és a megnövekedett koherenciaérzéket demonstrálják, jelzik, hogy a TM-program lelassítja az öregedést, amely a jó egészség egyik jele. Egy keresztmetszeti vizsgálat (25) alacsonyabb biológiai életkort mutatott ki a TM-gyakorlóknál (n=84, ahol az életkorok átlaga 53 év volt) a kontrollalanyokhoz képest a szisztolés vérnyomás, a hallásküszöb és a közelpontvizsgálat alapján. Egy másik vizsgálat (26) kibõvítette ezt a felfedezést azzal, hogy véletlenszerûen kiválasztott 73 idõsek otthonában élõ személyt. A személyeket vagy egy kezelés nélküli csoportba, vagy pedig három különbözõ technika valamelyikéhez osztották be, amelyek külsõ szerkezetükben megegyeznek és várható eredményeik is azonosak. Ezek: a TM-program, egy aktív gondolkodási módszer és egy relaxációs program. A három hónapos kísérleti idõszak elteltével a TM-es csoport szignifikánsan fejlõdött az egy vagy több technikával rendelkezõ csoporthoz képest a következõ területeken: a kognitív rugalmasság három mutatója, a beszéd folyékonysága, a szisztolés vérnyomás, a viselkedésbeli rugalmasság és az öregség saját megítélése, valamint mentális egészségük megítélése az ápolók által. A legmeglepõbb felfedezés az volt, hogy a TM-es csoport minden tagja még életben volt három évvel a program elkezdése után is, szemben a többi csoporttal és az idõsek otthonában lévõ populáció 62,5%-os túlélési arányával.

Más orvosi kutatások, amelyek ugyancsak kimutatták, hogy a TM-program javítja az egészségi állapotot, a következõket találták: csökkenõ asztmás panaszok (27), csökkenõ vérnyomás a magas vérnyomású egyéneknél (28-30), alacsonyabb koleszterinszint a normális és magas koleszterinszintû egyéneknél (31), csökkenõ álmatlanság (32).

Jelen tanulmány azzal egészíti ki a korábbai laboratóriumi kutatásokat, hogy ez az elsõ nagy területre kiterjedõ kutatás a TM általános egészségre gyakorolt hatásairól.

Az eredményekre az elõzõ kutatások egészével (7-20, 22-32, 34-37) leginkább összecsengõ magyarázat az, hogy a TM-technika által elõidézett éber mély nyugalom fiziológiai hatásainak rendszeres élménye mind közvetve, mind közvetlenül befolyásolja az egészséget. A közvetlen hatások a fiziológiai feszültség felhalmozódásának megelõzésén keresztül érvényesülnek. A közvetett hatások a javuló életvitelen keresztül fejtik ki hatásukat, mivel a stabilabb és kiegyensúlyozotabb fiziológiai mûködés által a „választási képesség” javul. Ez növeli az ember koherenciaérzékét. A feszültség fiziológiai megnyilvánulásainak csökkenése várhatóan csökkenti a belsõ zajt, javítja ezáltal a jel/zaj viszonyt. Ez elérhetõvé teszi az egyénnek, hogy olyan formában reagáljon a testbõl és a környezetbõl érkezõ finom ingerekre, hogy az természetes módon hozzon egészséget segítõ választásokat az étrendre, dohányzásra, a biztonsági öv használatára és más területekre vonatkozóan.

A TM-meditálóknál az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, valamint a dohányzáés csökkenését jelzõ kutatások (13-19, 36) értelmezhetõen úgy, mint a jobb választás javuló képességének jelei. Az egyik tanulmány (37) szerint az egyik fõ oka, hogy a TM-gyakorlók csökkentik ezen szerek fogyasztását, nem más, mint hogy megnövekedett az érzékenységük ezen szerek szervezetükre gyakorolt káros hatásaira. Az ételnek a szervezetre gyakorolt hatása iránti megnövedett érzékenység étrendbeli változásokat is eredményezhat. Az étrend befolyással van az egészségre (38), de sajnos a KIT-csoport étkezési és testmozgási szokásairól információk nem állnak rendelkezésre. Habár a TM-programról és az étrend kapcsolatásról nincs közzétett kutatás, a személyes megfigyelések azt mutatják, hogy az évek során néhány – de nem mindegyik – meditálónál fokozatosan növekszik a vegetáriánus életmódra való hajlam. Mindazonáltal a biológiai életkorra vonatkozó tanulmányában Wallace és munkatársai (25) az étrendet és a testgyakorlást egyaránt vizsgálták, és azt találták, hogy a TM-program – ezektõl függetlenül – a kronológiai életkorhoz képest csökkenti a biológiai életkort.

A TM-program, az egészséget támogató magatartás és az egészség közötti összefüggés további tisztázására több véletlenszerû kiválasztást alkalmazó tanulmányra van szükség. Mindemellett egy sor gyakorlati oknál fogva az ilyen típusú, nagy volumenû tanulmányok kivitelezése bonyolult feladat. Véletlenszerû kijelöléssel végzett kísélet nem volt az ADM-hatást vizsgáló (2) tanulmányban, azok esetében pedig, amelyek a mentális kezelés hatásait vizsgálták az orvosi ellátás kihasználtságára vonatkozóan, alkalmaztak ugyan véletlenszerû kiválasztást, a létszám kicsi volt (N=22 középértékkel) (3). Jelen tanulmánynak nagyobb esetszáma volt, mint – egy kivételével – annak a huszonöt tanulmányanak, amit az elsõ összefoglalóban (2) tekintettek át, és nagyobb esetszáma, mint a második összefoglalóban (3) felsorolt 58 tanulmánynak. Tanulmányunk hosszabb idõtartamra is vonatkozott, min három kivételével az elsõ összefoglalóban (2) ismertetett 25 tanulmány.

Az egészség új perspektívája

Egy, az egészségfejlesztõ stratégiákról szóló nemrégiben megjelent áttekintés állítja, hogy „ezen a pontos szükséges nyitottnak lennünk az egészségmodellek széles tartományára,valamint ezek fejlesztési módjaira” (39). A legtöbb egészségfejlesztõ stratégia két lépésbõl álló eljárást követ: 1. az egészséget befolyásoló sajátos magatartási tényezõk azonosítása; és 2. olyan technikák feltárása, amelyek a magatartást az egészséget támogató irányba módosítják. Az egészséget befolyásoló magatartási teényezõk között szerepel pl. a dohányzás, a testedzés, a biztonsági öv használata vagy a krónikus stressznek való kitettség is (40). Az egészséggel összefüggésben lévõ magatartási formák megváltoztatására irányuló technikák, amelyet „résztvevõ modellálásnak” nevezünk (41), olyan eljárásokat foglalnak magukba, amelyeket különbözõ osztályokba soroltak, mint pl. a javító-nevelés; a közvetlen visszacsatolás és a szociális modellalkotás (39).

A TM-program alapjaiban különbözik ezektõl az egészségfejlesztõ stratégiáktól abban, hogy nem bonyolódik bele a magatartás azonosításának vagy közvetlen módosításának kísérletébe. Maharishi mostanában egy átfogó megelõzõ programot tett elérhetõve Maharishi Ayur-Véda néven, amely a TM-technikán túlmenõen étrendi programokat, gyógynövény-ételkiegészítõket, testgyakorlatokat, egészséges magatartási tanácsokat, valamint megelõzési technikákat tartalmaz a különbözõ testtípusoknak, évszakoknak, éghajlatoknak megfelelõen (42-43). A jelen tanulmányban foglaltak nagyobb része már lezajlott, mielõtt ezek a másféle programok rendelkezésre álltak volna, és kizárólag magát a TM-programot vizsgálták, mely nem igényel és még csak nem is javasol életmódbeli változtatást. Ennek ellenére a magatartás megváltoztatására irányuló konkrét kísérletek nélkül a TM-program az ADM-re (13-20, 36, 37), a koherenciaérzékre (22-24), valamint az egészségre (25-32) széles körû hatást gyakorolt. A TM-program hatásainak általános érvényét a jelen tanulmány is illusztrálja azáltal, hogy a KIT-csoport gyakorlatilag az összes orvosi kezelési kategóriát alacsonyabb számban vette igénybe.

A jelen és korábbi kutatások által kimutatott holisztikus hatások az egészségre egy új elméleti megközelítést hoztak, amely a modern fizika „egyesített mezõ” elméletével van összhangban (42-44). Hagelin (44) és más elméleti fizikusok leírták, hogy a természet alapvetõ szintjeiben felbukkanó, jellemzõen szubjektív tulajdonságok, mint pl. dinamizmus, intelligencia, öntudatosság, azt sejtetik, hogy a tudat a természetrõl alkotott elképzelésünkben sokkal alapvetõbb pozíciót foglal el. Hagelin rámutatott (44), hogy a tudatos elme a legkissebb izgatottsági állapotba (6) való lenyugvása során au õsi és a modern kori meditálók által tapasztalt tiszta tudat, valamint a kvantummezõ egyesített mezejének tulajdonságai között szoros párhuzam áll fenn. Chopra (42) rámutat, hogy a Maharishi által képviselt védikus hagyomány – éppúgy, mint a világ legtöbb kultúrája – a tiszta tudat mezejével azonosítja a természeti törvény egyesített mezejét, amelyet az emberi idegrendszer közvetlenül képes tapasztalni az egészséges állapot, valamitn a jólét magasabb szintjeinek elérésekor. Wallace (43) a TM-program kísérleti bizonyítékait tekintette át, támogatva azt az elméletet, hogy az egyesített mezõ, mint a tiszta tudat közvetlen tapasztalata, egy optimális egyensúlyi állapotot teremt a test neurokémiai háztartásában, amely a DNS-beli információ hatékony használatát teszi lehetõvé. Ezzel az önkorrekciós mechanizmusokat fejleszti, a szervezet holisztikus fejlõdését maximális értékre emeli, ennélfogva az egészség magasabb szintjét hozza létre.

A korábbi kutatásokra alapozva az orvosok világszerte stresszcsökkentõ terápiaként írják fel a TM-programot. A jövõ nagyszabású kutatásai az ipar, a hadügy, a közigazgatás és az oktatás területén tovább tisztázzák ezen ígéretes egészségfejlesztõ technika tulajdonságait a betegségmegelõzésben, valamint az orvosi ellátás költségeinek csökkentésében.

 
Elõzõ Kutatások következõ

Hivatkozások